ALGEMENE VOORWAARDEN

WANDERING GIFTS.COM staat ingeschreven in het handelsregister, Kamer van Koophandel, onder nummer 34334518.

Ons btw identificatienummer: NL 142182114 B01

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van en met WANDERING GIFTS.COM, voor de kopers van haar producten via het internet dan wel directe aankoop.

Door het gebruik van de internetsite WANDERING GIFTS.COM en/of een bestelling te plaatsen verklaart de klant akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden

Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomstenten behoeve van WANDERING GIFTS worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door WANDERING GIFTS tussenpersonen en andere derden.

AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden alleen voor zover de voorraad strekt.  Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven. Ze zijn gefotografeerd met behulp van kunstlicht, onder optimale omstandigheden

Afbeeldingen en beschrijvingen binden WANDERING GIFTS niet .

De producten van WANDERING GIFTS zijn handgemaakt en uit diverse landen geïmporteerd. Een aantal van de producten kan in afwijkende kleuren, motief grootte en samenstelling worden geleverd dan op de website staat vermeld.

Een samengestelde prijsopgave verplicht WANDERING GIFTS niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen

DE PRIJS

De vermelde prijzen zijn in euro, inclusief 21 % btw en exclusief verzend- en handelingskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

WANDERING GIFTS is gerechtigd prijzen haar aanbiedingen te wijzigen indien kosten, tarieven of andere marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven of wanneer de wijziging gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

WANDERING GIFTS kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolge van kennelijke fouten in lay-out of typewerk. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant van het aanbod van WANDERING GIFTS. Een bestelling door de klant die door WANDERING GIFTS per e- mail of telefonisch is bevestigd, wordt beschouwd als tijdige aanvaarding.

WANDERING GIFTS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden per e mail aan de klant medegedeeld.

Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de klant het recht de koop kosteloos te annuleren.

Het door de klant inroepen van de zichttermijn van 14 dagen geldt als ontbindende voorwaarde.

LEVERING

De producten van WANDERING GIFTS zijn handgemaakt, op kleine schaal geproduceerd en uit diverse landen geïmporteerd.

WANDERING GIFTS zal bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.

De door WANDERING GIFTS (leverings)termijnen zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij aanvang van de overeenkomst bij WANDERING GIFTS bekend waren.

Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn.

Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.

Bij niet tijdige levering dient WANDERING GIFTS schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

Overschrijding van de door WANDERING GIFTS opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Bij overschrijding van de bij benadering gegeven levertijd met meer dan 14 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant een e mail of brief aan WANDERING GIFTS te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na kennisgeving, aan de klant geretourneerd.

Wandering Gifts kan niet garanderen dat alle artikelen altijd leverbaar zijn en leverbaar zullen blijven. Zeker door het karakter van de Wandering Gifts artikelen, die deels geproduceerd worden in ontwikkelingslanden, kan het zijn dat de oplage beperkt is. U zult hiervan dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht worden. Mocht uw betaling bij Wandering Gifts binnen zijn gekomen, en het artikel blijkt niet leverbaar te zijn, dan zal dit bedrag aan u teruggestort worden .

VERZENDING

De verzendkosten van de bestelde artikelen worden automatisch door WANDERING GIFTS berekend.

WANDERING GIFTS heeft geen invloed op het proces binnen de verzend organisatie. Vanwege het karakter van de WANDERING GIFTS producten kan het zijn dat de levertijd langer is ( bv wanneer het uit ontwikkelingslanden afkomstig is en tijdelijk niet op voorraad is.)

De pakketten worden via DHLforYou aangeboden op het door u aangegeven adres. De kosten voor verzending in Nederland via DHLforYou bedragen € 4.75 tot 10 kilo. De kosten voor verzending met DHL for You binnen Europa hanteren wij voor zone 1 € 7.50 tot 10 kilo. Europa zendingen in zone 2 kosten €12.50 tot 10 kilo. NB WANDERING GIFTS hanteert lagere bedragen dan vermeld bij DHL for You, wij nemen het verschil voor onze eigen rekening.

https://www.dhlparcel.nl/nl/particulier

Wanneer het pakket niet kan worden aangeboden, probeert DHLforYou het bij de buren af te leveren.

U krijgt hiervan een bericht in de brievenbus.  Wanneer het hierna nog niet lukt wordt het pakket mee terug genomen naar ons voorraad-  en verzendhuis in Amsterdam. Wij zullen in dit uitzonderlijke geval met u in overleg treden hoe vervolgens te handelen.

SCHADE

Wandering Gifts aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van een artikel. Wel stelt Wanderin Gifts het op prijs wanneer er zich calamiteiten voor zouden doen, hiervan op de hoogte gebracht te worden, zodat zij dit met de leverancier kan opnemen.

RETOURNEREN

Wij streven ernaar uw bestelling uw bestelling zo goed mogelijk te verpakken en te verzenden. Mocht het artikel niet voldoen aan uw verwachtingen, dan kunt u het binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, retourneren.

Stuur het dan naar Wandering Gifts -Tolstraat 116 hs  1074 VK Amsterdam.

Wanner het artikel in goede orde en in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd bij Wandering Gifts aankomt, zal het betaalde bedrag aan u worden teruggestort na aftrek van de verzendkosten.

Buitenland betalingen

Triodos Bank

IBAN : NL58 TRIO 0254 726232

BIC: TRIONL2U